FORGOT YOUR DETAILS?

Želite najeti avtodom?

Pogoji za najem avtodoma

Uvodne določbe Pogojev za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o.

Podjetje Odasa d.o.o. Dolenja Nemška vas 20, Trebnje (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnik avtodoma, ki je naveden v Pogodbi za najem avtodoma, se s podpisom te Pogodbe za najem avtodoma obvezujeta, da bosta spoštovala Pogoje za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. v zadovoljstvo obeh strank.

S podpisom Pogodbe za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. potrjuje najemnik avtodoma, da je seznanjen s Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. (v nadaljevanju Pogoji) in da jih bo v celoti spoštoval in upošteval ter ravnal skladno z njimi.

Najemnik se obvezuje, da bo z najetim avtodomom ravnal kot dober gospodar in da ga ne bo namenoma uničeval in namerno izpostavljal nevarnostim.

Pogoji so pripravljeni z namenom, da se zagotovi pošten in korekten jasno definiran odnos ter jasno postavijo in definirani pogoji v odnosu med najemnikom in najemodajalcem avtodoma. To nam je vodilo pri poslovanju.

1.člen: Ponudba, rezervacija in potrditev rezervacije za najem avtodoma

Ponudbo za najem avtodoma (v nadaljevanje Ponudba) pripravi najemodajalec na podlagi predhodnega kontakta s strani potencialnega najemnika (njegovega ustnega povpraševanja, telefonskega razgovora, povpraševanja preko obrazca na internetni strani ali elektronske pošte). Pri tem mora potencialni najemnik definirati tipa avtodoma, termin za najem avtodoma in posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov), ki so potrebni za pripravo Ponudbe. V primeru, da teh podatkov potencialni najemnik ne posreduje, najemodajalec ne bo izdelal in poslal željene Ponudbe.

Možni so posamezni posebni dogovori med obema najemnikom in najemodajalcem. Ti dogovori morajo biti zapisani in sklenjeni v smislu teh Pogojev. Najemodajalec pripravi Ponudbo za najem avtodoma, ki obsega vse podatke pomembne za najem avtodoma ter morebitne posebne dogovore.

Če najemniku Ponudba ustreza, jo potrdi s plačilom zneska, ki je potreben za potrditev rezervacije. S plačilom rezervacije skladno s poslano Ponudbo oz. Pogodbe za najem avtodoma potrjuje najemnik, da je navedel svoje točne podatke in predložil svoje veljavne dokumente. Ob sklenitvi rezervacije za najem avtodoma mora biti najemnik star najmanj 25 let in imeti vsaj 4 leta veljavno vozniško dovoljenje “B” kategorije. Ob potrditvi oziroma sklenitvi rezervacije avtodoma mora predložiti najemnik naslednje dokumente:

 • veljavni osebni dokument s sliko,
 • veljavno vozniško dovoljenje “B” kategorije,
 • veljavno kreditno kartico oziroma kartico bančnega računa.

Najemnik je dolžan ob skleniti rezervacije navesti poimensko vse potnike, ki bodo potovali z njim v najetem avtodomu in predložiti fotokopije njihovih osebnih dokumentov.

Rezervacija je veljavna, ko najemnik vplača brezobrestni avans kot Rezervacijo za najem avtodoma za potrditev rezervacije najema avtodoma najemodajalcu v višini najmanj 300 € oziroma 40% (kar je več) celotnega zneska najema avtodoma. Najemodajalec izda najemniku Račun o opravljenem plačilu rezervacije, ki zavezuje obe stranki.

2.člen: Plačilni roki za plačilo najem avtodoma

Plačilo celotnega zneska najema avtodoma skladno z izdano Ponudbo poravna najemnik najkasneje:

 • najmanj 30 dni pred odhodom – začetkom najema v visoki sezoni,
 • najmanj 21 dni pred odhodom – začetkom najema v nizki in srednji sezoni.

V primeru, da najemnik ne spoštuje teh plačilnih rokov, se šteje rezervacija najema avtodoma za odpovedano in najemodajalec zadrži vplačano akontacijo rezervacije v celoti brez odškodnine in je ni dolžan povrniti.

3.člen: Cena za najem avtodoma

Cena za najem avtodoma je določena v Ceniku za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. in je na razpolago na sedežu podjetja ter na internetni strani najemodajalca. V ceni najema je vključen predpisan DDV, osnovno in kasko zavarovanje avtodoma za dajanje vozil v najem z 1% odbitno franšizo in zelena karta.

V ceni najema avtodoma niso vključeni stroški goriva, cestnin (razen slovenske avtocestne vinjete), parkirnine, mostnine, komunalne takse in pristojbine, kazni za prometne in druge prekrške povzročene v celotnem času trajanja najema, tudi če pridejo obvestila o povzročenem prekršku do najemodajalca oziroma lastnika po zaključku najema ter drugi stroški nastalih v času trajanja najema (stroški nočitev/ parkiranja v kampih in podobnih ustanovah oziroma na počivališčih, parkiriščih in ostalih površinah…).

4. člen: Odpoved in prekinitev najema avtodoma, zavarovanje rizika odpovedi

V primeru pisne odpovedi rezervacije oziroma najema avtodoma s strani najemnika avtodoma ima najemodajalec pravico do povračila dela vplačanega zneska zaradi odpovedi najema avtodoma, katerega delež je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi pred predvidenim začetkom najema avtodoma.

Povračilo izgube zaradi odpovedi najema avtodoma je sestavljeno iz administrativnih stroškov odpovedi v višini 50 € in zneska, ki je odvisen od števila dni, ki še manjkajo od prejetja pisne odpovedi do začetka najema avtodoma. Če je najem odpovedan s strani najemnika:

 • več kot 45 dni pred začetkom najema – je najemnik dolžan povrniti izgubo najemodajalcu v višini 25 % celotne vrednosti najema,
 • od 30 do 45 dni pred začetkom najema – je najemnik dolžan povrniti izgubo najemodajalcu v višini 40 % celotne vrednosti najema,
 • od 29 do 15 dni pred začetkom najema – je najemnik dolžan povrniti izgubo najemodajalcu v višini 80 % celotne vrednosti najema,
 • manj kot 15 dni pred začetkom najema – je najemnik dolžan povrniti izgubo najemodajalcu v višini 100 % celotne vrednosti najema.

V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času navedenem v Ponudbi oziroma Računu o opravljenem plačilu rezervacije, se smatra to kot odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec ima pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema avtodoma.

Če najemnik na lastno željo zaključi najem predčasno kot je navedeno v Ponudbi oziroma v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi v nobenem primeru ne bo povrnil razlike zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile (smrt ali bolezen, zaradi katere je potrebno bolnišnično zdravljenje oziroma redna zdravniška oskrba-potrdilo lečečega zdravnika), se odškodnina zaračuna v višini 50 % predvidene vrednosti.

Najemodajalec zaračuna administratívne stroške odpovedi najema avtodoma tudi v primeru, če najemnik sam najde zamenjavo. Če najemnik ne more uporabiti avtodoma skladno z Rezervacijo oz.Ponudbo lahko spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega najemnika, ki mora v celoti izpolnjevati te Pogoje. O tem mora obvestit Najemodajalca. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, najemodajalec zaračuna najemniku 50 € administrativnih stroškov, ki jih mora plačati pred spremembo najemnika.

Najemnik ima možnost skleniti zavarovanje za riziko odpovedi najema avtodoma pri zavarovalnici skladno s pogoji, ki jih za to predpiše in ponudi zavarovalnica. Odasa d.o.o. lahko posreduje informacije glede možnosti sklenitve tega zavarovanja, vendar za dokončno realizacijo tega zavarovanja mora najemnik sam skleniti zavarovalno pogodbo z izbrano zavarovalnico.

5. člen: Varščina in prevzem avtodoma

Najemnik je dolžan pri lastniku avtodoma-najemodajalcu pred začetkom najema avtodoma položiti varščino v gotovini ali nakaže na TRR podjetja Odasa d.o.o. v višini skladno s Cenikom najema avtodomov Odasa d.o.o. Trebnje, ki je na vpogled na sedežu podjetja in na internetni strani podjetja Odasa d.o.o. Ta varščina je namenjena za pokrivanje morebitnih stroškov za odpravo poškodb in drugih stroškov nastalih v času trajanja najema avtodoma zaradi:

 • nadomestila 1% odbitne franšize pri uveljavljanju Kasko zavarovanja v primeru poškodbe avtodoma nastale med najemom, nesreče ali kraje oziroma odtujitve avtodoma,
 • izgube bonusa in premijskega razreda pri zavarovalnici,
 • manjkajočo in/ali poškodovano opremo in inventar avtodoma,
 • popravil in poškodb avtodoma in opreme, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja avtodoma (poškodbe ogledal, stekel, luči, odbijačev in drugih delov avtodoma, poškodb na avtodomu nastalih na parkiriščih in podobnih površinah, poškodb notranje opreme, tende).

Varščino lahko izjemoma najemodajalec poviša po svoji presoji pred sklenitvijo Pogodbe za najem avtodoma glede na cilj in čas potovanja ter druge okoliščine najema avtodoma, tudi do 200%. O tem obvesti najemnika avtodoma pred sklenitvijo Pogodbe za najem avtodoma. Vsi ostali pogoji glede najema avtodoma, namena in vračila varščine, se zaradi izrednega povečanje višine varščine ne spremenijo. Naši avtodomi so lahko varovani z vgrajeno alarmno napravo in napravo za spremljanje lokacije in stanja vozila. Najemnik se s podpisom najemne pogodbe strinja, da dovoljuje, da se v našem avtodomu v času njegovega najema in uporabe našega avtodoma lahko uporablja naprava za spremljanje lokacije in stanja avtodoma. Podatke o lokaciji in stanju avtodoma se uporabljajo strogo za potrebe podjetja Odasa d.o.o. in jih ne posredujemo tretjim osebam.

V primeru vračila povsem nepoškodovanega inventarja, opreme in avtodoma v celoti, se varščina vrne najemniku avtodoma v celoti ob zaključku najema, brez obresti oziroma najkasneje do pet delovnih dni po zaključku najema.

V primeru povzročitve nesreče ali udeležbe najemnika oziroma avtodoma med najemom v prometni nesreči oziroma zavarovalnem primeru, zapade varščina v celoti.

V primeru nejasnih okoliščin nesreče, poškodovanja oziroma odtujitve avtodoma, se varščina zadrži v celoti do razjasnitev okoliščin in poplačila vseh stroškov, ki nastanejo, da se avtodom in oprema vrnejo v začetno stanje.

V primeru poškodovanja opreme oziroma inventarja oziroma manjših poškodb avtodoma in popravila poškodb, ki jih ne krije kasko zavarovanje, se zadrži varščina v celoti do odprave nastale škode. Preostanek varščine se vrne po tem, ko se poravnajo vsi stroški nastali z odpravo poškodb opreme ali avtodoma na pooblaščenem servisu.

Varščina je za celoten čas najema oziroma v primeru poškodbe oziroma uveljavitve zavarovanja ter do razjasnitve vseh nejasnosti glede morebitnih poškodb in okvar avtodoma, deponirana brezobrestno pri najemodajalcu.

6. člen: Začetek najema in prevzem avtodoma

Najemnik lahko prevzame avtodom med 17.00 in 19.00 uro. možni pa so tudi drugačni dogovori, vendar ne v visoki sezoni.

Pri prevzemu avtodoma se opravi pregled celotnega avtodoma (oprema, mehanika, karoserija, motor, bivalni del) in se izdela zapisnik o prevzemu avtodoma, ki je del Pogodbe za najem avtodoma.

Avtodom ima ob začetku najema:

 • prazna rezervoarja za pitno vodo in odpadno vodo,
 • opozorilna lučka za rezervo goriva in dodatka ad blue ne gori
 • prazno in očiščeno WC kaseto in školjko WC-ja ter sanitarne prostore,
 • očiščeno celotno ostalo notranjost in zunanjost avtodoma.

Z obojestranskim podpisom Pogodbe za najem avtodoma potrjuje ugotovljeno stanje avtodoma in opreme v njem najemnik in najemodajalec. Pogodba za najem avtodoma zavezuje najemnika in najemodajalca.

Pogodba za najem avtodoma se izpiše v dveh enakih izvodih, za vsako stranko en izvod. Najem avtodoma v visoki sezoni poteka od sobote do sobote (za 7, 14, 21 oziroma 28 dnevni najem).

7. člen: Vračilo avtodoma po končanem najemu

Avtodom mora najemnik vrniti najemodajalcu med 09.00 in 10.00 ure na dan zaključka najema, ki je naveden v Pogodbi za najem avtodoma. Samo in izključno na tak način se prvi in zadnji dan najema štejeta kot en dan. Izven visoke sezone so možni tudi drugačni dogovori glede najema avtodoma in se morajo obvezno zapisati v Pogodbi za najem avtodoma, drugače niso veljavni.

Možen je tudi predčasen zaključek najema avtodoma, vendar je potrebno o tem obvestiti najemodajalca vsaj 24 ur pred predčasnim zaključkom in vrnitvijo avtodoma, da se zagotovi prevzem avtodoma pred planiranim zaključkom najema. Najemodajalec v nobenem primeru ne bo povrnil nobenih stroškov zaradi predčasnega zaključka najema niti nobenih stroškov zaradi neizkoriščenih dni najema avtodoma.

V primeru, da najemnik zamuja pri vrnitvi najetega avtodoma k najemodajalcu do 1 (ene) ure, se najemniku zaračuna zamudnina v višini 80 €. Vsaka nadaljnja zamujena ura se obračuna po ceni 180 €.

Pri nedovoljenem podaljšanju najema za več kot 1(en) dan, bo najemodajalec opravil ovadbo pri pristojnih organih in zadržal varščino v celoti.

V primeru zamude pri vračilu avtodoma zaradi višje sile, je dolžan najemnik telefonsko takoj po nastanku tega vzroka zamude obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma, v nasprotnem primeru se upoštevata 3. in 4.odstavek tega člena.

Avtodom mora vrniti najemnik na mesto, kjer ga je prevzel oziroma na mesto skladno z dogovorom z najemodajalcem. Ob vrnitvi mora biti avtodom v enakem stanju kot ga je dobil najemnik ob prevzemu na začetku najema. Avtodom ima ob začetku najema in mora imeti tudi ob vrnitvi po zaključku najema:

 • prazna rezervoarja za pitno vodo in odpadno vodo,
 • nivo goriva enak kot ob začetku najema (ne gori opozorilna lučka za rezervo goriva in dodatka ad blue!),
 • prazno in očiščeno WC kaseto in očiščene celotne sanitarne prostore vključno z WC školjko,
 • očiščeno celotno notranjost in zunanjost avtodoma.

Ob zaključku najema se ugotovi stanje avtodoma in preveri stanje opreme in delovanje vseh naprav v avtodomu. Vse ugotovljene morebitne poškodbe in odstopanja se vpiše v Pogodbo za najem avtodoma in ovrednoti morebitno nastalo škodo.

V primeru večjih poškodb se dokumentira škodo oziroma škode, vrednotenje le-teh pa opravi pooblaščen servis za bivalni oziroma avtomobilski del. Do zaključka postopka vrednotenja in odprave poškodb, najemodajalec zadrži varščino v celoti.

Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale med trajanjem najema in/ali se ugotovijo ob vrnitvi avtodoma ob povratku-zaključku najema.

8. člen: Čistoča avtodoma

Ob začetku najema avtodoma oziroma ob prevzemu ima avtodom očiščeno zunanjost in notranjost. Notranjost je razkužena, rezervoarja odpadne in čiste vode sta prazna. Rezervoar gorivo je toliko poln, da ne gori lučka, ki označuje rezervo goriva. Rezervoar za dodatek Ad blue je toliko poln, da ne gori opozorilo za dolivanje. Avtodom mora najemnik vrniti v enakem stanju in stopnji čistosti, kot mu je bil predan na začetku najema! V nasprotnem primeru se zaračuna:

 • dotakanje manjkajočega goriva ali Ad blue dodatka v rezervoarju 80 € in stroški dolitega goriva oziroma Ad Blue (minimalno 50 €),
 • čiščenje zunanjosti avtodoma 40 €,
 • čiščenje notranjosti avtodoma od 50 € do 150 € (odvisno od stopnje umazanije-določi ceno najemodajalec ob prevzemu avtodoma),
 • čiščenje sanitarij in kopalnice (za vsak prostor posebej) 150 €,
 • in posebej praznjenje WC kasete 120 € (tudi samo delno polne ali kemikalije v kaseti!).

Ti stroški se zaračunajo v celoti tudi v primeru slabo oziroma delno očiščenega avtodoma oziroma delov avtodoma.

V avtodomu je strogo prepovedano kajenje. V primeru nespoštovanja tega določila oziroma utemeljenega suma zaradi kasnejšega prikrivanja le-tega, se najemniku avtodoma zaračuna odškodnina v višini 350 € in se mu to obračuna pred vračilom varščine.

V avtodomu zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov živali niso dovoljene. V primeru nespoštovanja tega določila oziroma utemeljenega suma zaradi kasnejšega prikrivanja le-tega, se najemniku avtodoma zaračuna odškodnina v višini 300 € in se mu to obračuna pred vračilom varščine.

9. člen: Popravila, okvare na avtodomu v času trajanja najema

Vsi posegi v avtodom (tako v avtomobilski kot bivalni del), brez predhodnega dogovora in potrditve s strani najemodajalca, so prepovedani in za njih najemnik avtodoma materialno odgovarja.

Najemodajalec ne bo povrnil nikakršnih stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena in potrjena s strani najemodajalca.

Kakršenkoli poseg (tudi plačan s strani najemnika) v avtodom (tako v mehaniko avtodoma kot nadgradnje) je dovoljeno opraviti po predhodnem dogovoru z najemodajalcem edino na pooblaščenih servisih za avtodom oziroma osnovno vozilo, seveda vedno v dogovoru z najemodajalcem.

Najemodajalec poravna stroške vseh predhodno potrjenih in usklajenih nujnih popravil na poti v času najema ob vrnitvi najemnika s poti. V kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika in le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma (točen naziv na naslov podjetja, davčna številka v glavi tega dokumenta in naveden tudi na Pogodbi za najem avtodoma). Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku vse nastale stroške z nujnim popravilom avtodoma na poti.

Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor je do napake oziroma okvare prišlo med najemom avtodoma oziroma na samem potovanju po krivdi najemnika. V takem primeru mora najemnik ravnati, kot da je na poti s svojim vozilom, saj krije stroške odprave napake oziroma okvare sam. Vse posega mora opraviti izključno na pooblaščenem servisu, tako za avtomobilski kot bivalni del in o tem predhodno telefonsko obvestiti najemodajalca.

Najemodajalec se v primeru okvare ali poškodbe rezerviranega avtodoma ne obvezuje najemniku zagotoviti oziroma nadomestiti avtodom z nadomestnim oziroma drugim avtodomom, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s plačilom rezervacije oziroma s podpisom Pogodbe za najem avtodoma izrecno odpoveduje kakršnemukoli zahtevku po odškodnini in nadomestilu kakršnih koli stroškov, ki bi izvirali iz tega naslova.

Najemodajalec se bo trudil zagotoviti primerljiv nadomestni avtodom, seveda, če bo to mogoče.

10. člen: Odgovornost in obnašanje najemnika avtodoma pri prometni nezgodi

Avtodom lahko upravlja izključno samo najemnik avtodoma, ki je naveden v Pogodbi za najem avtodoma. Možno je, v dogovoru z najemodajalcem navesti, še dodatnega voznika, vendar mora to biti zapisano v Pogodbi za najem avtodoma. Prepovedano je posredovanje avtodoma v upravljanje in dajanje avtodoma v podnajem drugim osebam, neupravičenim do upravljanja najetega avtodoma.

V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem avtodomu iz kakršnihkoli vzrokov (vinjenost, malomarnost), je dolžan najemnik škodo nastalo na avtodomu v celoti in škodo nastalo pri ostalih udeležencih nesreče oziroma škodnega primera, poplačati iz svojih sredstev v celoti. Sem štejejo tudi morebitni regresni zahtevki zavarovalnic. Najemnik je v tem primeru dolžan povrniti tudi škodo zaradi izpada prihodka oziroma izostanka prihodka najemodajalca in morebitnih tovrstnih zahtevkov udeležencev nesreče.

V primeru prometne nesreče mora najemnik izpolniti obrazec “Evropsko poročilo o prometni nezgodi” in nezgodo obvezno prijaviti najbližji policiji.

Ob vračilu poškodovanega avtodoma (tudi deloma poškodovanega avtodoma) je najemnik dolžan izpolniti in predložiti najemodajalcu “Evropsko poročilo o prometni nezgodi”. Najemnik mora najemodajalcu izročiti vso potrebno dokumentacijo o prometni nezgodi in priložiti skico o poškodbah avtodoma oziroma fotografije le-teh.

Policijski zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode, številko Zelene karte vseh soudeleženih vozil v prometni nezgodi.

Najemnik avtodoma odgovarja neomejeno v primeru nastale in povzročene škode zaradi vožnje voznika, ki nima s strani najemodajalca podpisanega Pooblastilo za upravljanje vozila oziroma ni naveden v Pogodbi za najem avtodoma – torej neupravičenega voznika do vožnje najetega avtodoma, preseženega tovora (največja skupna dovoljena teža vozila-avtodoma znaša največ 3500 kg oziroma je navedena v dokumentaciji avtodoma), prevažanja prepovedanih snovi in oseb z neurejenimi dokumenti oziroma brez dokumentov…

Skratka do vsega, kar prepoveduje zakonodaja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter v državah kamor in kjer potuje ter se zadržuje najemnik z avtodomom.

Najemnik se mora pred odhodom na pot z avtodomom pozanimati in spoštovati zakonodajo države skozi katero potuje. Stroške in škodo zaradi nepoznavanja pravil in zakonodaje krije najemnik sam. Še posebej opozarjamo na spoštovanje omejitev glede skupne dovoljene teže do največ 3500 kg in števila oseb v avtodomu.

Za poškodbe avtodoma, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, pa odgovarja najemnik avtodoma v celoti sam.

Ob nastanku poškodb avtodoma in opreme avtodoma (tudi manjših v notranjosti avtodoma) je najemnik avtodoma dolžan takoj obvestiti najemodajalca o nastali situaciji in obsegu ter načinu poškodb avtodoma in opreme avtodoma.

11. člen: Kampiranje in uporaba avtodoma na Hrvaškem

Najemnik naveden v Pogodbi za najem avtodoma je izrecno seznanjen z Zakonom o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009, po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Nepooblaščeno odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje).

Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona oziroma ne bo deloval v nobenem primeru v nasprotju s smislom zgoraj navedenega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti in nerazpoložljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, vlage, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona. Najemodajalec v primeru pečatenja avtodoma, zadrži varščino v celoti do poravnave vseh stroškov nastalih s tem.

Za vsak dan nerazpoložljivosti avtodoma, ki izvira iz pečatenja avtodoma po v 1. odstavku tega člena navedenem hrvaškem zakonu, bo najemodajalec bremenil najemnika in mu za to tudi izstavil račun v skladu s Cenikom za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. Trebnje. Do poravnave tega računa v celoti, najemodajalec zadrži varščino v celoti.

Najemnik avtodoma se obvezuje, da bo v posamezni državi dosledno upošteval pravila glede prenočevanja oz. kampiranja izven kampov. Odgovornost zaradi napačnega oz. nedovoljenega parkiranja oziroma kampiranja je v celoti na strani najemnika.

12. člen: Ključi in dokumenti avtodoma

Najemnik avtodoma je dolžan, da vse dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zeleno karto, Pogodbo za najem avtodoma) ter ključe avtodoma (ključ za zagon vozila, ključ za zaklepanje vrat nadgradnje) ob vsakem zapuščanju avtodoma nosi vedno s seboj, v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije stroškov v primeru kraje avtodoma in te stroške brezpogojno krije najemnik avtodoma v celoti.

Stroške nadomestitve oziroma izdelave izgubljenih ali ukradenih registrskih tablic oziroma tablice in s tem povezanega prometnega dovoljenja, dokumentov avtodoma ali ključev, tako od vozila kot od bivalnega dela avtodoma, plača vedno najemnik v celoti.

13. člen: Prometni in stali prekrški ter kazni

Vsi morebitni prometni prekrški, carinski in drugi prekrški oziroma kazni ter ostali stroški nastalih zaradi teh prekrškov, nastali med najemom avtodoma, bremenijo izključno in samo najemnika avtodoma oziroma voznika navedenega v Pogodbi za najem avtodoma. Zanje najemnik avtodoma materialno in kazensko odgovarja tudi po zaključku najema, ne glede na to, kdaj dospe do najemodajalca obvestilo o povzročenem prekršku oziroma prekrških in kazni oziroma kaznih zanj.

Najemodajalec bo brez dodatnega opozorila posredoval podatke o najemniku avtodoma pristojnim prekrškovnim in sodnim organom, ki bodo to zahtevali zaradi izterjave kazni in poplačila le-teh.

14. člen: Odgovornost najemodajalca

Za lastnino najemnika in potnikov v avtodomu med najemom avtodoma, dokumente in denar v avtodomu, opremo avtodoma, ki so odtujeni oziroma izgubljeni oziroma ukradeni med najemom avtodoma, oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj avtodoma.

O najdenih predmetih v avtodomu po zaključku najema avtodoma bo najemodajalec telefonsko obvestil najemnika in hranil predmete še teden dni, nato jih bo zavrgel.

Najemodajalec se obvezuje, da je avtodom ob začetku najema tehnično brezhiben, in brez kakršnekoli okvare, ki bi bila po njegovem vedenju lahko vzrok za nezgodo ali odpoved delovanja avtodoma. Avtodom je redno preventivno vzdrževan skladno z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje.

V primeru okvare ali najemodajalčeve nezmožnosti zagotovitve avtodoma za najem zaradi vpliva višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma, zamude predhodnega najemnika, se dogovorita najemodajalec in najemnik za nadomestni termin najema avtodoma oziroma najemodajalec vrne najemniku že vplačani znesek rezervacije oziroma plačila najema v sorazmernem deležu oziroma v celoti brez kakršnih koli dodatkov, kazni in obresti. V nobenem primeru podjetje Odasa d.o.o. Trebnje ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem členom.

15. člen: Brezplačno parkiranje vozil najemnikov v času trajanja najema avtodoma

Brezplačno parkiranje vozila najemnika na dvorišču oziroma v garaži ali v pomožnem objektu na naslovu Dolenja Nemška vas 20, je možno med trajanjem najema avtodoma in je izključno na odgovornost in željo najemnikov.

Za parkiranje vozila najemnika avtodoma na dvorišču oziroma v garaži in pomožnem objektu, v času trajanja najema, nima najemodajalec niti lastnik objektov in parkirišča oz. dvorišča sklenjenih nobenih posebnih oziroma dodatnih zavarovanj ali varovanj za ta vozila. Najemodajalec bo za ta vozila skrbel in jih varoval pred poškodbami po svojih najboljših možnostih, vendar poškodbe (npr. praske, poškodbe od vremenskih neprilik, toče, in podobno) niso izključene in v nobenem primeru popravilo teh škod ne bremeni najemodajalca Odasa d.o.o. niti lastnika objektov oziroma površin.

V nobenem primeru podjetje Odasa d.o.o. Trebnje niti lastnik zasebnega zemljišča in pomožnega objekta ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem odstavkom v primeru zahteve za povrnitev morebitne nastale škode na vozilu najemnika parkiranih med trajanjem najema na v 1.odstavku tega člena navedenem naslovu. Tip in registrska tablica vozila najemnika se navede v opombe v Pogodbi za najem avtodoma.

16. člen: Splošna določila in strinjanje s Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. Trebnje

Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. Trebnje obsegajo 16 členov. Najemnik s svojim podpisom Pogodbe za najem avtodoma ob začetku najema avtodoma potrjuje, da jih je prejel in da je seznanjen s temi Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. Trebnje ter da se strinja z vsemi členi teh Pogojev najema avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. in se obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in izvajal.

Izpis teh pogojev je priložen primopredajni dokumentaciji ob prevzemu avtodoma ob začetku najema. Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o. pričnejo veljati z dnem objave na internetni strani. S tem dnem prenehajo veljati prejšnje verzije Pogojev za najem avtodoma pri podjetju Odasa d.o.o.

Vsa medsebojna razmerja, ki niso določena v eh Pogojih za najem avtodoma, velja Zakon o obligacijskih razmerjih.

Vse morebitne nejasnosti bomo poskusili reševati z dogovorom v zadovoljstvo obeh strank, v nasprotnem primeru je za vse morebitne spore pristojno Sodišče v Trebnjem.

Dolenja Nemška vas, 15.februar 2024

Odasa d.o.o. Trebnje
Direktor: Aleš Cujnik

Na vrh